Zásady ochrany osobních údajů

Právní základ pro zpracování

 • Smlouva o dílo (o provedení servisu), kupní smlouva, nájemní smlouva uzavřená se zákazníkem fyzickou osobou. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů – zákazník.
 • Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – zákazníka (dále jen „zákazník“), která vyplývá z výše uvedeného druhu uzavřené smlouvy.
 • Zpracování je také nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, zejména vedení účetnictví, daňové předpisy a archivnictví.

Účel zpracování

 • Prodej, nájem (půjčování) a servis stavebních strojů a nářadí dle smlouvy uzavřené se zákazníkem. Účelem zpracování osobních údajů je evidence zákazníků z důvodu plnění smlouvy, zákaznická podpora, poskytování záruky, upozornění na servisní prohlídky, účetní evidence.

Příjemci osobních údajů

 • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
 • Poskytovatelé údržby informačního systému, zpracování účetnictví, servisní partneři, dopravci
 • Další příjemci dle potřeb a pokynů zákazníka

Doba zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR). Osobní údaje bude společnost zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro konkrétní účely, pro něž jsou shromažďovány, případně k vyřešení případných dotazů a nároků zákazníka nebo tak dlouho, jak je nutné pro obranu práv společnosti.

Zpracovávané údaje

 • Jedná se o všechny údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě nebo v objednávce, dodacích listech nebo faktuře, včetně jejich změn, zejména jméno a příjmení (firma), adresa (trvalý pobyt a doručovací), místo podnikání, datum narození, identifikační číslo osoby, bankovní účet, údaje o účetních dokladech (číslo faktury, číslo dodacího listu, servisního listu, nájemní smlouvy, číslo objednávky), kontaktní údaje (číslo telefonu, mobilního telefonu, webové stránky, e-mail).

Nakládání s osobními údaji

 • Osobní údaje nebudou předávány do třetí země mimo Evropskou unii ani mezinárodním organizacím. Nedochází k automatizovanému rozhodování či profilování.

Odkud jsou osobní údaje získávány

 • Přímo od zákazníka, tj. subjektu osobních údajů, při jednání o smlouvě k provedení opatření před uzavřením smlouvy, při uzavření smlouvy a v průběhu trvání a plnění smlouvy;
 • Od třetích osob, které jsou k tomu oprávněny na základě smluvního nebo jiného zastoupení zákazníka k jednání o provedení opatření před uzavřením smlouvy, pro uzavření smlouvy a plnění takové smlouvy ve prospěch třetích osob dle ust. § 1767 a násl. občanského zákoníku, nebo k jiným konkrétně uvedeným účelům;
 • Z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo webových stránek (např. insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, evidence plátců DPH apod.).

Důsledky neposkytnutí osobních údajů

 • V případě, že zákazník neposkytne osobní údaje, jedná se o porušení smluvní povinnosti a společnost nebude moci plnit své závazky z uzavřené smlouvy.

Způsob zpracování

 • Zpracování osobních údajů je prováděno jak manuálně, tak automatizovaně v elektronické formě v informačních systémech společnosti, jako jsou IT aplikace, software apod. Osobní údaje jsou zpracovávány vybranými zaměstnanci společnosti a pověřenými zpracovateli. Před předáním osobních údajů pověřeným zpracovatelům je vždy uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou v souladu s právními předpisy dodržovány ve společnosti.

Práva zákazníka

 • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že zákazník má právo od správce – společnosti získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Zákazník má také právo, aby správce – společnost bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má zákazník právo kdykoli doplnit.
 • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – společnosti zlikvidovat osobní údaje, které o zákazníkovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a zákazník o to požádá.
 • Klient má právo, aby správce – společnost v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – společnosti, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má zákazník právo kdykoli vznést námitku.
 • Právo na přenositelnost údajů dává zákazníkovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

Právo vznést námitku

 • Pokud by zákazník zjistil nebo se jen domníval, že zpracování osobních údajů je prováděno společností v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu s právními předpisy, může se zákazník obrátit přímo na společnost a požádat o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Stejně tak zákazník může požádat o opravu neaktuálních či nepřesných osobních údajů.

Dotazy

 • Přání a dotazy je možné adresovat společnosti na adresu sídla Poděbrady, Na Kopečku 81/5, PSČ 290 01 Poděbrady III nebo elektronicky na e-mail info@norwit.cz. Dotazy společnost vyřizuje bezodkladně, ale nejpozději do třiceti dnů.
 • V případě, že bude zákazník jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – společností, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Praha 7, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 • Více informací o právech zákazníka je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

KE STAŽENÍPobočka Čechy

 • Prodej a půjčovna Pondělí - Pátek: 6:30 - 16:30
 • Servis Pondělí - Pátek: 6:30 - 16:30

Písková Lhota 211, 290 01 Písková Lhota (u Poděbrad)

Zobrazit na Google maps

Kontaktujte správné oddělení

Pobočka Morava

 • Půjčovna Pondělí - Pátek: 6:30 - 16:30
 • Servis, ND a prodej Pondělí - Pátek: 6:30 - 15:00

Pustiměřské Prusy 265, 683 21 Pustiměř

Zobrazit na Google maps

Kontaktujte správné oddělení

Service point Ostrava

 • Servis Pondělí - Pátek: 6:30 - 15:00

Frýdecká 1145, 739 32 Vratimov

Zobrazit na Google maps

Kontaktujte správné oddělení

Service point Strakonice

 • Servis Pondělí - Pátek: 6:30 - 15:00

Na Křemelce 307, 386 01 Strakonice I

Zobrazit na Google maps

Kontaktujte správné oddělení

Rozvozová služba

Konec starostí se sháněním vlastní dopravy
Již od 189 Kč

Ceník kyvadlové dopravy 2024
 • Pondělí: Mladoboleslavsko, Liberecko, Ústecko, Mělnicko, Plzeňsko, Klatovsko, Příbramsko, Písecko, Brno sever, Blanensko, Šumpersko
 • Úterý: Chomutovsko, Karlovarsko, Rakovnicko, Jihlavsko, Třebíčsko, Praha a okolí
 • Středa: Královehradecko, Pardubicko, Olomoucko Přerovsko, Zlínsko, kyvadlová doprava mezi pobočkami Písková Lhota – Pustiměř
 • Čtvrtek: Táborsko Českobudějovicko, Jindřichohradecko, Pelhřimovsko, Brno jih, Znojemsko, Břeclavsko
 • Pátek: Ostravsko
Mapa_svozu_rozvozu